BẠN ĐÃ aĂN CHƯA?
Khi ai đó hỏi, họ muốn biết về ngày của bạn, sở thích của bạn,
và những điều bạn thích.
Nielsen mời bạn chia sẻ kiến thức và quan điểm của mình
với người khác.
Khi ai đó hỏi, họ muốn biết về ngày của bạn, sở thích của bạn, và những điều bạn thích.
Nielsen mời bạn chia sẻ kiến thức và quan điểm của mình với người khác.
Nielsen mời bạn chia sẻ kiến
thức và quan điểm của mình với
người khác.
ÐẾM TỔNG SỐ
Quý vị có thể đã thấy một vài quảng cáo có chủ đề “Đếm Tổng Số” từ Nielsen. Có nghĩa là gì?
Có nhiều cách để xem truyền hình hơn trước đây – trên máy truyền hình, máy điện toán, máy tablets, và các hộp nối kết băng tần.Hãy tìm hiểu thêm> Bởi vì các cách thức xem TV ngày càng tăng trưởng, việc Nielsen chia xẻ cách thức xem TV của quý vị với các cộng đồng và các công ty để họ có thể hiểu ý của quý vị nhằm thích ứng với nhu cầu và sở thích của quý vị là điều ngày càng quan trọng hơn. Đếm Tổng Số là một chiến dịch quảng cáo nhắm vào các công ty truyền thông, nhằm giúp họ hiểu về cam kết này, và bắt đầu cuộc đối thoại với họ về đếm các cách thức xem khách nhau để xếp hạng. Vì vậy nếu quý vi được yêu cầu tham gia vào một cuộc nghiên cứu của Nielsen, xin hãy đồng ý.
ÐẾM TỔNG SỐ
Quý vị có thể đã thấy một vài quảng cáo có chủ đề “Đếm Tổng Số” từ Nielsen. Có nghĩa là gì?
Có nhiều cách để xem truyền hình hơn trước đây – trên máy truyền hình, máy điện toán, máy tablets, và các hộp nối kết băng tần.Hãy tìm hiểu thêm> Bởi vì các cách thức xem TV ngày càng tăng trưởng, việc Nielsen chia xẻ cách thức xem TV của quý vị với các cộng đồng và các công ty để họ có thể hiểu ý của quý vị nhằm thích ứng với nhu cầu và sở thích của quý vị là điều ngày càng quan trọng hơn. Đếm Tổng Số là một chiến dịch quảng cáo nhắm vào các công ty truyền thông, nhằm giúp họ hiểu về cam kết này, và bắt đầu cuộc đối thoại với họ về đếm các cách thức xem khách nhau để xếp hạng. Vì vậy nếu quý vi được yêu cầu tham gia vào một cuộc nghiên cứu của Nielsen, xin hãy đồng ý.
ÐẾM TỔNG SỐ
Quý vị có thể đã thấy một vài quảng cáo có chủ đề “Đếm Tổng Số” từ Nielsen. Có nghĩa là gì?
Có nhiều cách để xem truyền hình hơn trước đây – trên máy truyền hình, máy điện toán, máy tablets, và các hộp nối kết băng tần.Hãy tìm hiểu thêm> Bởi vì các cách thức xem TV ngày càng tăng trưởng, việc Nielsen chia xẻ cách thức xem TV của quý vị với các cộng đồng và các công ty để họ có thể hiểu ý của quý vị nhằm thích ứng với nhu cầu và sở thích của quý vị là điều ngày càng quan trọng hơn. Đếm Tổng Số là một chiến dịch quảng cáo nhắm vào các công ty truyền thông, nhằm giúp họ hiểu về cam kết này, và bắt đầu cuộc đối thoại với họ về đếm các cách thức xem khách nhau để xếp hạng. Vì vậy nếu quý vi được yêu cầu tham gia vào một cuộc nghiên cứu của Nielsen, xin hãy đồng ý.
  • Chúng Tôi Coi Trọng Sự Riêng Tư của Quý Vị
  • Sự riêng tư và bảo mật an toàn ảnh hưởng đến cách thức chúng tôi giải quyết dữ liệu hàng ngày. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và an toàn của các dữ liệu cá nhân chúng tôi thâu thập, xử lý, và sử dụng.
  • Tìm hiểu thêm>
  • Q&A
  • HỎI & ÐÁP TỪ NHỮNG NGƯỜI NHƯ QUÝ VỊ
  • Các chính sách về sự riêng tư thường phức tạp và khó hiểu. Ðó là lý do chúng tôi tập trung vào việc trả lời một số thắc mắc về cách thức Nielsen xử dụng thông tin cá nhân của quý vị.
  • Tìm hiểu thêm>